Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Bij een veilig sportklimaat gaat het niet alleen over sportiviteit en respect, maar ook over het werken aan een veilige schaakvereniging, waar iedereen zich thuis en geborgen voelt.  Wij sluiten hiermee aan bij het beleid van de schaakbond en de NOC*NSF.

Gedragsregels
Het is belangrijk dat wij als Schaakclub Raalte  gedragsregels hebben. Dan weten bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen maar vooral ook onze leden wat we van elkaar mogen verwachten en wat wij niet gewenst vinden binnen onze club. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de club elkaar met respect behandelt! Onze bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen proberen ook om samen met de ouders en de jeugdleden pesten tegen te gaan.

Jeugdleden moeten weten wat de leefregels van de schaakclub zijn en zich daaraan houden, maar ook dat ze hulp kunnen krijgen van de trainers en vrijwilligers en hierom durven vragen. Bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen dienen oog te hebben voor de signalen van jeugdleden. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de jeugdleden te vertellen hebben. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden)  gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Ook Schaakclub Raalte draagt deze gedragsregels uit.
Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag NOC*NSF
Gedragsregels Nederlandse Schaakbond (inclusief tuchtreglement en klachtenregeling)

Vertrouwenspersonen van de Schaakbond en het NOC*NSF

Er zijn bij de Schaakbond en de NOC*NSF vertrouwenspersonen, die eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend, zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon – zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@schaakbond.nl en het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport.